โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

b1 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
b2 อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
b3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
b4 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
b5 บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2529
b6 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556