โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

วัคซีนที่จำเป็นกับเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดต้องฉีดอะไรบ้าง

วัคซีนที่จำเป็นกับเด็ก วัคซีนสำหรับเด็กมี 2 แบบ คือ วัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยควรได้รับ แบบที่สอง คือ วัคซีนเสริม หรือ วัคซีนทางเลือก เด็กเล็กจะมีร่างกายที่ยังอ่อนแอ และเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคได้ง่าย ในปัจจุบันเอง ก็มีเชื้อโรคหลาย ๆ ชนิด ที่สามารถติดต่อสู่เด็กได้ง่าย ซึ่งโรคหลายอย่างก็มีวัคซีนป้องกัน เพราะฉะนั้นเด็กควรได้รับวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้น ๆ

วัคซีนที่จำเป็นกับเด็ก

วัคซีนที่จำเป็นกับเด็ก

ช่วงอายุ วัคซีนพื้นฐาน วัคซีนเสริม
แรกเกิด วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) ฉีดครั้งที่ภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอด

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ครั้งที่ 1 ตอนแรกเกิด

1 เดือน วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ครั้งที่ 2
2 เดือน วัคซีนรวม วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน- ตับอักเสบบี- ฮิบ ครั้งที่ 1

วัคซีนโปลิโอชนิดกิน (OPV1)

วัคซีนโรต้าชนิดกิน (ROTA1) เชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียในเด็ก

วัคซีนรวม 6 โรค ชนิดผลข้างเคียงต่ำ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ -โปลิโอชนิดฉีด- ตับอักเสบบี -ฮิบ ครั้งที่ 1 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากหวัด เช่น ไข้

วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV1) ป้องกันโรคปอดบวม และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

4 เดือน วัคซีนรวม วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน- ตับอักเสบบี- ฮิบ ครั้งที่ 2

วัคซีนโปลิโอชนิดกิน ครั้งที่ 2 (OPV2)

วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV)

วัคซีนโรต้าชนิดกิน (ROTA2) เชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียในเด็ก

วัคซีนรวม 5 โรค ชนิดผลข้างเคียงต่ำ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ -โปลิโอชนิดฉีด- ตับอักเสบบี -ฮิบ ครั้งที่ 2

วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV2) ป้องกันโรคปอดบวม และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

6 เดือน วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) ครั้งที่ 3

วัคซีนรวม วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน- ตับอักเสบบี- ฮิบ ครั้งที่ 3 (DTP-HB-Hib3)

วัคซีนโปลิโอชนิดกิน ครั้งที่ 3 (OPV3)

วัคซีนโรต้าชนิดกิน (ROTA3) เชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียในเด็ก

วัคซีนรวม 6 โรคชนิดผลข้างเคียงต่ำ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ -โปลิโอชนิดฉีด- ตับอักเสบบี -ฮิบ ครั้งที่ 3 (DTP-HB-Hib3)

วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV3) ป้องกันโรคปอดบวม และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อไม่มีชีวิต (Inactivated JE) เข็มที่ 1 และอีก 4 สัปดาห์เข้ารับการฉีดเข็มที่ 2 และอีก 1 ปีฉีดเข็มที่ 3

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ พิจารณาให้ฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป การฉีดครั้งแรก ต้องฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน จากนั้นฉีดปีละครั้ง

9 เดือน วัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 1
12-18 เดือน วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น ครั้งที่ 1 (JE1) วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV4) ป้องกันโรคปอดบวม และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฉีดกระตุ้นตอน 12-15 เดือน

วัคซีนตับอับเสบเอชนิดเชื้อไม่มีชีวิต ครั้งที่ 1 (HAV) ฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน (อายุ 12 เดือนขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VZV1) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV1) ฉีดเข็มแรกอายุ 12 เดือนขึ้นไป

18 เดือน วัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP) ครั้งที่ 4

โปลิโอชนิดกิน (OPV4) กินกระตุ้นครั้งที่ 4

หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR2) ฉีดครั้งที่ 2

วัคซีนรวม 4 โรค ป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 4 หรือวัคซีนรวม 5 โรค ชนิดผลข้างเคียงต่ำป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ ครั้งที่ 4

วัคซีนตับอับเสบเอชนิดเชื้อมีชีวิต (HAV) ครั้งที่ 2 ฉีดเข็มเดียว ทดแทนวัคซีน ตับอักเสบเอชนิดเชื้อไม่มีชีวิตได้


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน