โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 5 1 6 1
อนุบาล 3 3 1 4 1
รวมชั้นอนุบาล 8 2 10 2
ป.1 2 1 3 1
ป.2 1 2 3 1
ป.3 2 5 7 1
ป.4 3 2 5 1
ป.5 3 5 8 1
ป.6 0 5 5 1
รวมชั้นประถมศึกษา 11 20 31 6
รวมทั้งหมด 19 22 41 8