โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

director


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

1.1 ความเป็นมา

โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุข

เพื่อให้การดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปตรงตามเป้าหมายของการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โรงเรียนได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564” โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้บรรลุภารกิจและเป้าหมาย ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ตามกรอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายผลผลิตหลักที่เน้นให้ส่งผลผู้เรียนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงหวานและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงถือว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียนเป็นเครื่องมือในการกำหนดผลสำเร็จการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์แบบเชิงรุก ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

1.2 อำนาจหน้าที่

ภารกิจของโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ได้ดำเนินการภารกิจหลักของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน พุทธศักราช 2561 ระดับประถมศึกษา และระดับก่อนประถมศึกษา ตามแนวของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กผู้เรียนและเยาวชนของชุมชนในเขตบริการ อยู่ 2 ระดับ ได้แก่
ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนในวัยนี้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับทกคนเขตบริการ ได้เรียนจบหลักสูตรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2564 ไว้ดังนี้

1.เร่งรัดการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การใช้ห้องสมุด การใช้สื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนรู้ตลอดทั้งพัฒนาการของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการโรงเรียน พุทธศักราช 2562ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. การจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะการดำรงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และใช้แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยเน้นวิทยากรท้องถิ่น
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนอาหารเสริมกลางวัน อาหารเสริมนม ให้เด็กได้รับและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดทั้งแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
7. ปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงามเอื้อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8. ปรับปรุงและจัดระบบงานธุรการการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. ปรับปรุงและเร่งแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ทั้งภายใน และภายนอกเขตบริการการศึกษา เน้นการเข้าร่วมวางแผนจัดระบบความร่วมมือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและการพัฒนาชุมชน เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับปรับปรุงงานบริหารบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาจิตสำนึกสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ใฝ่รู้ สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างระบบเกื้อกูลช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานปรับปรุงการบริหารและการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ


กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์